Användarvillkor

Genom att registrera sig godkänner användaren att Studentboet lagrar användarens personliga information, inklusive IP-adress, i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Som användare går du med på att all information som du skrivit in sparas i databasen. Denna information kommer inte att distribueras till någon tredje part utan ditt samtycke. Undantag till denna regel gäller om användaren brutit mot tillämplig lag och hemsideansvariga blir skyldiga att utlämna relevant information under laga tvång. Användare ger tillstånd till Studentboet att föra register över användarkonton. 

Studentboet ansvarar ej för att informationen gällande förmedlingen av bostäder mellan användare är korrekt. Har en användare krav gentemot annan användare till följd av denne användares användning av Studentboet accepterar den kravställande användaren att göra gällande detta krav självständigt och utan inblandning från Studentboets sida och Studentboet befrias från alla krav, förpliktelser, skadestånd, förluster, kostnader och utgifter inklusive advokatarvoden, kända och okända, som uppstår på grund av eller i samband med sådant krav. 

Studentboet förbehåller sig rätten att stänga av en användare om det finns misstanke om olovlig uthyrning, bedrägeri eller liknande. Studentboet förbehåller sig rätten att neka publicering av annonser där det föreligger misstanke om bedrägeri eller liknande.

Logga in

Registrera

Glömt?