För hyresvärdar

Vad behöver jag veta som hyresvärd?

Att plötsligt bli hyresvärd kan vara en ganska så lärorik men även utmanade uppgift. Olika regler och lagar gäller för 1. andrahandsuthyrning, 2. uthyrning av bostadsrätt/hus och 3. för inneboende. Nedan så har vi sammanställt information om de tre olika hyresformerna. Många av dessa råd är tillämpliga för alla tre hyresformerna.

Om du som hyresvärd vill ha hjälp av en säker mellanhand kan Studentboets samarbetspartner Qasa vara värt att kolla upp. De kan hjälpa dig med säkra betalningar och deposition samt försäkring för hyresgästen. De kan också hjälpa till med andra saker som rör din uthyrning. Läs mer om Qasas tjänster under Kontakt eller på Qasas hemsida.  

 

1. Vad ska jag tänka på om jag hyr ut i andra hand? 

Hyresvärdens samtycke krävs
För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs samtycke från hyresvärden. Förstahandshyresgästen skall göra en skriftlig ansökan till hyresvärden. För att vara säker på att ansökan är komplett använd en ansökningsblankett som Fastighetsägarna Sverige har tagit fram i samråd med SABO. Ansökningsblanketten finns på www.itkett.se

Om hyresvärden inte lämnar samtycke
Hyresgästen kan begära tillstånd för andrahandsuthyrningen hos hyresnämnden. Beaktansvärda skäl för uthyrningen i lagens mening är exempelvis när hyresgästen vill vara provsambo i ett parförhållande eller vistas på annan ort på grund av tillfälligt arbete eller studier. Tillstånd lämnas vanligen för högst ett år i taget. Den sammanlagda tiden får i regel inte överstiga tre år. När det gäller provsamboende ges aldrig tillstånd för längre tid än sammanlagt ett år.

Kontrollera andrahandshyresgästen före uthyrning
Det är viktigt att hyresgästen, innan han/hon gör sin ansökan till hyresvärden, kontrollerar att den andrahandshyresgästen är skötsam och kan betala hyran. Om andrahandshyresgästen stör grannarna, kan förstahandshyresgästen själv mista lägenheten. Man skall inte dra sig för att kontrollera även vänner och bekanta som man överväger att hyra ut sin lägenhet till. Innan man väljer andrahandshyresgäst bör man vidta minst följande åtgärder:
• Stäm träff med den tilltänkte andrahandshyresgästen för ett personligt möte. Detta är viktigt eftersom man eventuellt skall ha ett mer eller mindre långt hyresförhållande med varandra.
• Kontrollera betalningsförmåga. Ta reda på vilka inkomster han/hon har. Ring kronofogdemyndigheten och hör efter om det finns några utslag i mål om betalningsföreläggande (betalningsanmärkningar) eller handräckning (avhysning) mot andrahandshyresgästen.
• Ring tingsrätten och hör efter om det finns några domar mot den tilltänkte andrahands-hyresgästen. Fråga efter både tvistemåls- och brottmålsdomar.
• Ta referenser från arbetsgivare och andra som kan uttala sig om andrahandshyresgästen.

Upprätta ett skriftligt hyreskontrakt med andrahandshyresgästen
Det är viktigt att upprätta ett skriftligt hyreskontrakt med andrahandshyresgästen. Hyresavtalsmallar finns under Dokument och länkar. 
Tänk på att det finns tvingande lagregler till förmån för andrahandshyresgästen. Om hyrestiden exempelvis har bestämts till ett år kan förstahandshyresgästen inte bryta kontraktet i förtid om han/hon av någon anledning vill flytta hem igen. Andrahandshyresgäst kan dock alltid komma ur hyreskontraktet med tre månaders varsel. Vidare är förstahandshyresgästen, men inte andrahandshyresgästen, enligt lag alltid bunden av tre månaders uppsägningstid när man har ett tillsvidareavtal eller bestämd hyrestid överstigande tre månader.
Observera att avtalet alltid måste sägas upp för att upphöra att gälla, såväl när avtalet löper tills vidare som när man har en bestämd hyrestid och hyresgästen sammantaget disponerat lägenheten mer än nio månader.

Skriv en förteckning över möbler m.m. och besiktiga lägenheten
Man bör träffa hyresgästen i lägenheten och upprätta en förteckning över möbler och inventarier som ingår i uthyrningen. Förteckningen bör undertecknas och upprättas i ett exemplar till förstahandshyresgästen och ett exemplar till andrahandshyresgästen. På samma sätt bör man göra en gemensam förteckning över eventuella brister och skador. Detta gäller även en avflyttningsbesiktning när uthyrningen upphör. Standardformulär finns under Dokument och länkar. 
Man skall komma ihåg att det alltid är förstahandshyresgästen som i förhållande till fastighetsägaren ansvarar för skador i lägenheten.

Säkerhet för hyran och andra förpliktelser
Begär säkerhet, till exempel borgen, av andrahandshyresgästen, om hans/hennes inkomster är i lägsta laget för att klara hyran. Använd Fastighetsägarna Sveriges borgensformulär som finns på www.itkett.se.
Var noga med att det finns en gällande hemförsäkring för lägenheten under uthyrningen.

Låt inte andrahandshyresgästen betala hyran direkt till fastighetsägaren
Om förstahandshyresgästen vill vara säker på att inte få några betalningsanmärkningar på sig, bör han/hon alltid själv betala hyran till fastighetsägaren. Andrahandshyresgästen skall alltså betala hyran till förstahandshyresgästen och inte direkt till fastighetsägaren.

Avtala bort besittningsskyddet vid uthyrningar under längre tid än två år
En andrahandshyresgäst får aldrig något hyresförhållande till fastighetsägaren eller rätt att ta över förstahandshyreskontraktet. Däremot får andrahandshyresgästen besittningsskydd gentemot förstahandshyresgästen om uthyrningen pågår under längre tid än två år. Ingå därför avtal om avstående från besittningsskydd, om uthyrningen skall pågå längre än två år. Blankett om avstående från besittningsskydd finns på hyresnämndens hemsida www.dom.se/hyresnamnden

 

2. Vad ska jag tänka på om jag hyr ut min bostadsrätt eller mitt hus? 

Att hyra ut en hyresrätt och att hyra ut en bostadsrätt/hus är liknande processer, men det finns några viktiga skillnader som vi tänker uppmärksamma nedan. I övrigt kan man följa instruktionerna för andrahandsuthyrning som listas i frågan ovan.

När man hyr ut en bostadsrätt ska man inte begära tillstånd av sin hyresvärd utan istället av sin bostadsrättsförening. Reglerna för detta ska vara tydliga från föreningens sida och bostadsrättinnehavaren har fortfarande möjlighet att överklaga föreningens beslut till Hyresnämnden, precis som vid uthyrning av hyresrätt. Ska man däremot hyra ut sitt hus/villa behöver man inte begära tillstånd alls.

Den andra stora skillnaden är hyressättningen. En ny lag introducerades under 2013 som gör skillnad i hyressättning av andrahandsuthyrning mellan hyresrätter och bostadsrätter/hus. Det som gäller för bostadsrätter/hus framöver är följande:

Hyresgästen har inte rätt att få tillbaka betalad hyra
Det finns ingen möjlighet för hyresgästen att ansöka om att få tillbaka de belopp som han eller hon betalat utöver den i lagen angivna hyresnivån. Det är en skillnad mot hyreslagen som ger hyresgästen rätt att få tillbaka de belopp som betalats utöver skälig hyra under ett år tillbaka i tiden.

 

3. Vad gäller om jag vill ha en inneboende?

 Att ha någon inneboende hos sig skiljer sig i grunden från andrahandsuthyrning. Vid andrahandsuthyrning menas att hyresgästen upplåter lägenheten i dess helhet i andra hand. Innebörden av detta är att uthyrningen sker till någon som får en självständig rätt att nyttja lägenheten. Ibland kan det vara svårt att dra gränsen mellan inneboende och rätt att självständigt nyttja lägenheten. Detta är särskilt fallet när hyresgästen bor på annat håll och någon annan bor i lägenheten men hyresgästen ändå gör gällande att det är frågan om ett inneboende. Hyresgästen måste i sådana fall kunna bevisa att han eller hon inte i praktiken avhänt sig kontrollen över lägenheten. Att t.ex. ett av lägenhetens rum är plomberat och inte tillgängligt för den ”inneboende” är normalt inte tillräckligt, om hyresgästen sällan eller aldrig vistas i lägenheten.

Logga in

Registrera

Glömt?